Skip to main content

Full text of "Linnaeus - 1758 Systema Naturae"

See other formats


\3 Biodiversity 
fe^Heritage 
l^Library 

http://www.biodiversitylibrary.org Caroli Linnaei...Systema naturae per regna tria naturae :secundum classes, 
ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. 

Holmiae : Impensis Direct. Laurentii Salvii, 1758-1759. 
http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/542 V.1 : http://www.biodiversitylibrary.org/item/10277 
Page(s): Title Page, Text, Page 20, Page 21 , Page 22, Page 23, Page 24 Contributed by: Missouri Botanical Garden 
Sponsored by: Missouri Botanical Garden Generated 25 October 201 7:40 PM 
http://www.biodiversitylibrary.org/pdf3/004577500010277 This page intentionally left blank. CAROLI LINN^EI I K 


Q| Eqjuitis De Stella Polari, 

Archiatki Reg i i, Mud. & Botan. Profess. Upsal, { 

Acad. Up sal. Holmens*. Petropol, Be roe. Imper. 

Lond t Monspel. Tolos. Flgrent. Soc, n j . >3 I 

NATURAE Per. 

REGNA TRIA NATURE, 

Secundum 

CLASSES, ORDINES, 
GENERA, SPECIES, 

Cum 

CHARJCTER1BUS , DIFFER ENTI IS ; 

STNONTMIS , LOCIS. Tonus 1 *Scich: VMArmxd VBJ-^ /££- 
Ed it to DecimA) R e form at a.*- 

Cum PriviUgh S;<£ R:<e Mrtis Syeeig, 
HOLMIM* 

Iaipensis Direct, LAURENTH SA1VII t 

17/8. 2C MAMMALIA PRIMATES. Homo. L PRIMATES. 

Rentes c Primores fuferiores IV^faralklz. 
Mamma Sector ales IT. 

i. HOMO hofce Te ipfW (*) Sapiens* 
berus* America- :l 
huk H. diurnus ; vartans cultura^ loco, 
tetrapus, mutus, hirfutus* 
Juvtnu Urfinus lithuanm* \66i t 
Jtivewis Lupimts hejfenfis, 1344. 
jfuvems Ov'mm htbtrnus* Tulf t obf. IV: 9- 
Juvems Hannover an us. 
Pueri 2 PyrcnaicL 1719, 
jf<? ban n e $ JLeedic cnfi t . 

. rufus, cholcrlcus , rectus. 

Pilis nigris, re£Eis, aaffis ; Naribm patulis ; jK*r*Yeph«* 

litica, Memo fubimberbi. 
Ptrtinax , hiiaris , liber- 
Pingit fe lineis dsedalcis rubris. # 

Regitur Confvctudinc. 

$ al- 

(*) Nqsse Se Ipsum gradus eft primus Capieiitise , di&umquc Solinit , quon- 
dam fcriptutn lit&tris aureis iupra JJiaiia Tcmplum. A/k/. ADQLPH. 
FRIO, Pmfat. 

Ptyiofoghe ■ Te tontextum Nervis, intertextum Fibril Machina tendla, fed 
adolefcenre in perfe&iffimain , faculcattbus inftru&am fere omnibus pluri- 
busquc, qua 111 reltqua cunfti. Nudum in nuirf bnmo , natali die, abjzciz 
natura ad vagitus ftatim <sf pforatnm , vtanikus peMbusqwe. iephiciendum Ani- 
mal caHris impcraturuw ; cm fare nihil Jive doilrina ; non fart t fion ingre- 
di 7 non vcjciy ?iqu alhtd natnra fpovtc, Plin. I ides iiaqut fna )am n#- 

his rtruwi natura pvomifit , qit* primum nafientium omen fietum ejjh voluit* 
Sateen, 

X)iatttke 1 Te fa nit ate & trail qui li cats , 6 noverk, fcliffeixi : Modcratif coisfer- 
v a ml 11 m , N? aw f m d eft ru end u m n / ,T j 1 3 at £r a (R ciendu m * /«/ i fr a rt r 4 e a d li m , 
Cow/km* indurandum ; poly pha gum Culm a inftruftiffima , per err ore? ^ra- 
riulma 3 igne vino que horrcuda, ParvQ fames confiat , ika^tio ftifti&inm. 
Stnzc&. 

Fatkotogkt : Te tinniddm usque dum crepueris bitJiam, plioque pendulam in 
puncto fii^ientis temporis. MM ew/w humine imhtcik us terra alit. Homer, 
NuUi vita fragitior; naUi tot Mtirki^ tot Cur a, tat Fa , Breve mtiverfi 
niiqitt csvi tempus : Pars aqua •mttrti fimilis exigitur ; ncc repta ifsntia 

minii qui jmfii carcnt; 71 a:- Sem&tt in psnam vivaces : he fa Smfuti tor- 

pent Membra? pramoriuntur Viju? 7 Auditns, Incejfits , Denies , Citovum z 
pruti \ Plin. Sic magna pars -mortis jam prater tit, qwdatdd *etatis re 
eft Mars tenet. Totum dpiique hanc* qnsm vides pepulum 3 qimnsqut c&gitas 
effe; cito naiura revocavit ^ emidet; Mars omnss tfqne bocat ; iratis Miis pft- 
pititsijue ihoriindavit Sense , II i x$ MAMMALIA PRIMATES. Homo. 

Euro- a albus, fangnineus, torofus. 

jjtfvj. Pihs ft&vefeentibus prolixis. Oculis cxruleis. 

Levis , acutiflimus, inventor, 

Ttgitur VelKmentis artrtis, 

Regitur Ritibus. 

4$fiatl* y, luridus, radancholicus, rigidus. 
cms. Pii?s nigricantibus. cults fufcit, 

$0VtruSi t'ailoofus , avarus. 
Tegitur Judumcntis laxis. 
Kegnur Oplnionibus. 21 B 3 <£ ni- NttiuraJite. Te audacis naturat miracuhim , Aninialium Prindpem , cujus 
iff* cun£U genuit natura* effe animal flens* ridens, melodum, loquens, 
docile, Judicahs, admiransi fapientiffitnum ; fed fragile, nudum, iuapte 
natura iner/me, ad oinnem fortune cuntumdiam projettum 3 aliens opis 
iodigeBSj- auxins mentis follicitjcque tutelae , precarii fpiritus* pertinacis 
, querute vita? , tarda* fapienti*, Temporis anmhilati etnortui con- 
teratorera, prasfcEti^ vividi dilapidatorern , futuri dubii aeitimarorcm in vita 
volucri » pretiofifiima , itrevecabili ; lie optima qu^que dies mi fens mor- 
tal) bus prima Fugii ; alium ad quotidianum opus hbotiofa Egeftas 
vocae ; alium Luxus ine*reerat, altilemrfte tiiffucat ; alium Ambitio num- 
qu.im quiet a folHcitat; alius Divitiis, quas optavcrtt, metvu't ., & voto la- 
feorat fup ; alium Solitude , alium fempef veftibulum obfidens cMtba t 
Hie fe habere dolet LibiTOS, hie ft pefdidifTe ; Lacrymae nobis deeruni 
tntequarD cauns dolendi, Scd quousque nos males nostra mala rapuere: 
citeumfetre pericula, ni*re in ignotos, irate* fine injmia, ferarum more 
occMure que tn rson oderimu lecundos optate ventos , quorum felicitas 
eft ad bella p.rfcrre ; pcium videlicet ad mortes nofttts terra late pater* 
Sense, Qeterd animantia congregari contra diijimilia , at Hoyiini flutima ex ho- 
mitts mala. PIiv, 

Politic? : Te rcfti loco renere errorem publicum fcftjin, qui te vix enixum 
conuemdmis larva mduit, nulrit, educat, aUt H regit, frcundum quam 
honeftus, fortis, fapiens, moratus, pius er.ifli maris ; Cum gubernatus Gpi_ 
juone vivas ad Confvetudinem, nee ad Riuoncm. T^ , inter perituros 
comritutum , cum nulli contigk impun* n.5lci , benefieii loco petere , ut 
uhitnus cerviecm prfcbeas, dum interim, duki fortuna ebrins, colljgen- 
do in craitinum L^pillos forcunse certas, verbis in furorcm ageris, afiter 
tKeor£tia e pios odio perfequeris , quantotque tumulrus excitis, non ut fer- 
vias, f©^ oui ; nugis irrevoeabile rempns confurois; iramortalia setenvaque 
animo voI^taS) de feris nepotibus pron^potibusque difponiSj novas (pes 
oblitus coTiditionis Tuse ponis » cum mterea lor.ga conancem mors op- 

priinicj m in agene o.ulos aperiens £ ct V ^> p OdlS 6 S ) (omnium prlmo 
obiervas; Sic vivimus ut immortahs U morimur %t mortales Smec 

- 

M&ratiter : Te fub rudi larva Ineptum , LafcLVum, Imitatorem 3 Ambiriofiim % 
Prodigum, Splicimin, Aftutum, Aufterum, Invidum, Avamm, trmsfarnui- 
ri in Attention, Cafium , Cenfideratum , Modefium T Sobrium s Tnoquil- 
lum , Sincerura , Mkeaa , 3Bcn&ficLim , iiiis Contcntum, VvJ nvmantinm 22. MAMMALIA PRIMATES. Homo. 


Naf* fi- 
Mammac rffor* *?♦ n 'g er i phlcgmaticus , fcxas. 

Pilij atns, contortuplicatis, Cxtt hoioftricea. 

mo Lab'th tomidfs, Fexthih firms puduns ; 

hthnrcs prolix®. 
Vafer^ fegnis , negligeus* 
£/*j// fe pingui, 
Rzgitur /Vrjicrio. 

M*uflr*»-i* folo (a) arte (b, c). 
y»j» a + Alpini piiivi, agiles, timidi. 
Patagbnui magnl, ftgaes. 
bt Momrtkidts ut minus fertiles : Hottentotti, 

J twee* puclla: abdomine attenuate: Europa&*« 
c, Macrocrpkali capita conic©: Chinenfes, 
Plagtocephtiti capii antlce compreflb: Canadenfes. 
Habitat inttr Tropicos ff&nte gr&tteqtte ; /?ff reUquam 
Telluric tQt$m cQniinentem totifie. 

Coxrus erccrt^n, nudum, Pills raris remotiffimis ad~ 
fpcrfum, fubfexpedale. 

CaFUI .-ovutiim : Films pilofu? : Sincipitc obtufo, 
Venice obmfiffimo , Octipite gibbofo. 

Facie* nuda : Frt/wj plaiunfeula , quadrats, TempQri&us 
comprefia, angulis finu intra Pileum adfeendens- J#- 
percifm piominula pitis extrorfbm imbricatis , inter- 
itiliita Glabella plaiuutcuta. PaijehraJMperior Hiobi!:s, 
inferior quiet* ; utraque Ciliis exftautibus fubrecurvatis 
pcdinata, Ocuii rotundi : Pvpilla orbicuhifa, Gente 
gibbse, molliufculae, colorate. Mala* ccmprefijufculac, 
i?ri Bua<£ laxiores. Nafta prominent Iab:o brevJor, 
coaiprefluSj apicc altior glbboisorque : Nartbns ovalib( 

imus Lnffjts , LuK%ria t A >, Avaritin^ Vivendiipie cufido \ curat atque rtjavt 

pvft fe de future, Fh 
Theologies: Te uldmmu finam creations; 
In Telluris glob tun , pnmipotentis magiftcriutn > introduftum ; 1 -itione fa* 

pi^nte, fecundum fenfus COnGludents » Rmndi conttrnpLitorem ^ ut ex ope- 

re agnofceres Creatorem omnipoteitteni , oninjfcium t iiBinentum Sc fempi- 

tetnum DEum. 
( Cater a. revel at a a The&fogif expUcanda,^) 
I)m naitique fnTtt qua in eognitionem DEi dv.ennt , Creatia $ Script ma 

DEUS itaqn$ N&tma e&grt&fctndus , deiu Dofhina recopiofcenditf. 

TeYtuSiim. 
Hmnt> fihts DEuri amtempUtur , Nutut& & RevUmionis eundem Ancttytm ■ 

$xe?a te DEut t 
frffit; ^ kummtn qua pwtt fcwtts ei in Kj difce f Ferf. J/i ; 71, MAMMALIA PRIMATES. Homo. 13 ifc 

inrus hfrtis, margine craffiufculo, Lahium fuptrlut fub- 
perpendiculare, Lacuna exaratum ; Labium tnferius e- 
reftiofcLilum, magis gibbum. MentHm prominens, obtu- 
fum, gibbofum. Aures lateral es : if uruul* rotaitdato- 
Iuiiat£, apprefllufculae , nudsc, fupra rnargtue fornicate; 
infra gibbofae, motles. 
TRUNCUS conibns Collo, Thorace , Dorfo , Ab- 
domine. 

Coitum teretiufculum , caplte brevins ; Cermets Nucha con- 
eava; GuU fupra coucava, medio fubtus gibba. 

Thorax anticc pofticeque depreffiufculus. Pe&us planiufca- 
lum n Ju;ulo excavate, Axillis concavis barbati^, Scrvbi- 
culo planiorc. Mamma doac ? peftorales, diftantes, gib- 
bac, rotundatse: Papilla cylindrica, obtufa, rugofa- 

Dorjnm Tergo planiulculo, Hmmtris exftantlbus, hiierfca- 
pulio deprefib. 

AhJomen £ibbum , laxum : Umhilica excavato , Epiga- 
ftrfo planiore , HypQgajhrU gibbofiore, Hypvchoxdriis ro- 
tuodatis , ingulmbui planiufculo-conaivis. Pubis regio 
barbata. Genitalia exierta: Ptftf* cylindrico, Scrota iub- 
rotundo , rugofo cure laxa , futura loagitudinali per 
Perineum excurrente; f* Vulva gibba, compreffiufcula. 
^jr^j retracius. 

ART US ex Mmibm loco pedum antcriorum & Ptdibus 
pofterioribus. 

Manuum Armi divaricati, crafliufculi, teretes , longitudine 
pedum, Cubitus obtufo- prnminuhis. Lacerta craffitie 
armorum, tereces, imrorfum planiores. Palm a romn- 
dat£ , dilntatcs, plariae, exttis cottvexae ■ p T o!a conciva; 
Digit* V: Pollex remotus, brevier, craffior. Digiti 
2, 3,4, 5 approximate horum f minor reliquis, dein 
2,4, fed 3 paulo longior. Ungues omnibus xotundati, 
piano -con vest, lunula pallida. 

Pedum Femora approximata, Lumbh mufculofis, Natibus 
gibbis, carnolis, Genubtu antrorfum vcrfis, obtufiffimis, 
fubtus concavis. Crura longitudine femorurn, pollice 
mufculofb- ventiicofa, inferne anguftiora , antice macra* 
Calcanei Tabs infiftentes, prominuli , gibbi : Malleoli* 
latcralibus, manque oppofitis, hemifphaericis, duriulculis. 
Plants oblongs, fupra coiwexiufculae, fubtus planoe, 
transverfe concavae. digiti V: omnes incurvi, fubtus 
gibbi, npproximati. PolUx craffior, brevior; 2, 3 fub- 
equates , 4, 5" decrefcentes - 7 ultimo minimo. Ungues 
ut in Manibus omncs. B 4 Dif* 24 Troglo- 
dytes* MAMMALIA PRIMATES. Homo, 

Diferl itaqiie a rcliquis Corpore erefio node, at pilofe 
C^pite, SnpercilHs , Cihisgue, tandem Pube, Axilhs, 
Maribusque Mento Femims Nymphac & Clitoris ; 
Mammae z pe#orales. Caput Cerebro omnium ma- 
acimo; Uvula; Fades abdomini parallda, mida; Naio 
prominente, compreffo, breviore; Mento promincnte. 
Cauda nulla. Pedes Talis incedentes. 

H. noflurnus. (*) 

Homo fylvcikis Orang Outang. Bant, jav* 84. t* 84. 

Kakurlacko* Kj&p. itin* c* %6. paiin. orat. 5, 

Habitat in iEthiopise cmtirmmh (P/f#,)i ** Jav» T 
Amboinx, Ternatesc fptfoxcip 

Corpus album , ititeffu ereSum\ mftr* dimidio minus* 
pili «/£f s contortuflicaU, Oculi orbutilati: iride pu- 
pillaqu* aurca Palpebral antics incumbentes cum ffitm- 
brana niiiitmiz* VifuS later olh % nnHumus* ActaS 
XXl f annerxm* Die cacutit , Atf** -; No£tu */W<*£, 
m«£, furatur. Loquitur ftbih \ Cogitate credit fui 
caujfa f&B&rn teHurem , j^ aliquando iurum fere tm* 
ftranUm , / jWei percgnnatQrtbus^ 
2,. SI- <*) Gens* Treglodyt® ab Homine diftin&uxn, adhibita quamvis omm trtenno- 
ne, obtmere non. pcitui, nifi affumerem noram lubricam , in aliis genm- 
bus non conftatiteiu. Nee Bentcs ladarii } minime a reliquis renioti , 
nee Nymphs Cafire , quibus carent Snnia;, hunc ad fimias red u cere 
admirtebanr. [nquirant autopt* in vivo, qua rationc v modo ncrs aUqu* 
exiftant, afe horcunis Gen ere teparari queat, itam int<r fmijs vcrjantem $pvr- 
tet c/fe fimiam, j ir. 

Speciem Troglodyte ab Homine fapknte diftinfliflimam , nee noftri generis H- 
lam neo fangtinis effe, ftatuva quamvis fimillimani, dubium non eil* ne tra- 
ic variecatem ercdas, qiiam vel fcla Membrana niditan- abfolure negat. 

Afri Piles concortuplicares, quamvis alboss in hoc nviratits fum > collatis im- 
primis Vatietatum cauflis in PUntis » in Pullo Gallinaceo : nee tamen 
quidquam de Mauri? 3 Ibis ex nigris ftatui, 

Pr#adBmitas nee diaii ho 3 Troglodytes Piinii » quamvis nos uluraum fimiis 
Cfeationis opus. 

ffom& cmiiiins Mrfittus, Navpert. epifi. 7. Kwp, it t -?y. Bont. jav, #r, an Aldr, 
digit, Zftj ? incok orbis ancarflici, nobis ignotus , ideoque utium sd Ho- 
rn in is aut Simi^ genua pcrcineat, non det^rmino. Mirum quod ignem ex- 
tice[ } csiTiis^uc aflfet, quamvis & crudai \Qiret t^ftinionio Peregrinantiuin, •